Te mūs liaudies augalai turi teisę plist laisvai

Kviečiu veikti kartu siekiant sukurti sąlygas, kad mėgėjiškoms augalų veislėms, apsikeitimams augalų dauginamąja medžiaga ir mažo mąstelio pardavimams palankūs teisės aktai būtų priimti. Kad augintume patys savo sėklas, maistą, kurtume daržus, sodus ir didintume gyvybės įvairovę.

Žemiau dalinuosi žingsneliais link augalų sėklininkystės teisės aktų pakeitimo.


2019-01-08 Žemės ūkio ministras pasirašė įsakymą įteisinantį daržovių sėklos perdavimą kitiems asmenims ir (ar) mainus. Įsakymas 2019-01-08_3D-10 Nors pakeitimai atrodo nedideli, jie suteikia galimybę laisvesnėmis sąlygomis viešai apsikeisti daržovių sėklomis, rengti mainų renginius, kurti sėklų bankus ar kitas mainų platformas.

XIII SKYRIUS
DARŽOVIŲ SĖKLOS PERDAVIMO KITIEMS ASMENIMS IR (AR) MAINŲ REIKALAVIMAI

117. Daržovių sėklą, neatitinkančią reikalavimų aprašo 9 punkto nuostatų, leidžiama neatlygintinai perduoti kitiems fiziniams asmenims viešose erdvėse (mugėse, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, visuomenės informavimo priemonėse, kultūros paskirties pastatuose, mokslo paskirties pastatuose), jei:
117.1. fiziniai asmenys, perduodantys daržovių rūšių sėklą kitiems asmenims, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų vasario 1 d. Valstybinei augalininkystės tarnybai raštu pateikė informaciją apie tokios sėklos kiekį pagal rūšis ir veisles. Informacija apie tokios sėklos rūšis, kiekius, veisles skelbiama Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje iki kiekvienų metų vasario 10 d.;
117.2. fizinis asmuo per kalendorinius metus perduoda kitiems asmenims daržovių sėklos kiekį, neviršijantį šio reikalavimų aprašo 118 punkte nurodyto kiekio;
117.3. daržovių sėkla yra sufasuota ir paženklinta. Ant sėklos fasuotės turi būti nurodyta „Sėklos mainai“.
118. Per einamuosius kalendorinius metus perduodamų pupinių augalų kiekis neturi viršyti penkių kilogramų, svogūnų, lapinių burokėlių, raudonųjų burokėlių, ropių, moliūgų, morkų, ridikų, špinatų, builių, smidrų, arbūzų ir salotų – 500 gramų, kitų daržovių – 100 gramų.
119. Fiziniai asmenys, perduodantys daržovių rūšių sėklą, neatitinkančią šio reikalavimų aprašo 9 punkto nuostatų, kitiems asmenims, yra atsakingi už tokios sėklos kokybę.


2018-11-28 vyko pasitarimas ŽŪ ministerijoje dalyvaujant viceministrei Ausmai Miškinienei. Aptartas parengas įsakymo projektas.


2018-08-13 Išsiunčiau savo pastebėjimą dėl teikto derinti teisės akto pakeitimo projekto:

Teigiamai vertinu parengtą projektą kaip mažytį žingsnelį link laisvesnio augalų dauginamosios medžiagos platinimo tarp augintojų mėgėjų. Noriu paklausti ar būtų galima išimti reikalavimą, kad “Asmenys, perduodantys daržovių rūšių sėklą kitiems asmenims, skelbiami Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje” ir kad “asmenys, perduodantys daržovių rūšių sėklą kitiems asmenims, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų vasario 1 d., Augalininkystės tarnybai turi raštu pateikti informaciją apie tokios sėklos kiekį pagal rūšis ir veisles.”

Manau, kad asmenų, besikeičiančių sėkla be komercinės naudos, registravimas, yra netikslingas remiantis kitų ES šalių (mano žiniomis tai: Austrija, Danija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Latvija, Rumunija) praktika. Registravimo procedūra apsunkintų tiek asmenis, besikeičiančius sėkla, tiek ir Žemės ūkio ministerijos institucijas ir neigiamai paveiktų daržovių genetinių išteklių ir jų įvairovės saugojimą ir puoselėjimą, su šių augalų senomis veislėmis susijusį kultūrinį paveldą ir kitus teigiamus su augalų įvairovės didėjimu ir naudojimu susijusius maisto saugumo, ekologinius, socialinius, ekonominius, visuomenės sveikatos ir kultūrinius aspektus. Šiai registravimo tvarkai užtikrinti galimai prireiktų ženklių Žemės ūkio ministerijos žmogiškųjų ir finansinių išteklių.


2018-07-13 Parengtas valstybinės augalininkytės tarnybos siūlomas teisės akto pakeitimo projektas (atsisiųsti projekto lyginamąjį variantą) sėklų mainams įteisinti su kvietimu teikti pastabas..


2018-04-13 Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie ŽŪM vyko pasitarimas aptariant situaciją dėl sėklų mainų įteisinimo. Juodraštinis susirinkimo protokolas.


2018-03-30 Žemės ūkio ministerijoje vykusiame pasitarime aptarti sėklų mainų praktiniai ir teisiniai aspektai. Nutarta augalų sėklininkystės teisės aktų formulavimą toliau svarstyti Valstybinės augalininkystės tarnyboje prie ŽŪM.


2018-03-22 gautas Žemės ūkio ministerijos kvietimas dalyvauti pasitarime.

Iškelta idėja dėl Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo keitimo, papildant jį nuostata įteisinančia sėklos mainus. Pasak idėjos autorių Įstatymo pakeitimo tikslas – „įgalinti nekomercinį sėklų judėjimą, t. y. mainus ir, pagal galimybes, mažo mastelio prekybą (atsižvelgiant į ES augalų dauginamosios medžiagos direktyvas ir Lietuvos situaciją) neregistruotoms – mėgėjiškoms veislėms“

Šio klausimo aptarimui š. m. kovo mėn. 30 d. (penktadienį), 10 val. ŽŪM 537 salėje organizuojamas pasitarimas. Kviečiame dalyvauti.


2018 m. kovo 9 d. įvyko susitikimas su Žemės ūkio ministru Gargžduose. Argumentuotas pageidavimas įteisinti mėgėjiškų sėklų mažo mastelio prekybą, kuriai ministas išreiškė pritarimą. Aptartas Gražvydo Jegelečiaus parengtas Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo projektas:

Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Dauginamosios medžiagos tiekimas rinkai – dauginamosios medžiagos pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims komerciniais tikslais. Dauginamosios medžiagos tiekimu rinkai nelaikomi šie veiksmai: <…>.

Papildyti 2 straipsnio 9 dalį nauju 4 papunkčiu:

4) Dauginamosios medžiagos platinimas tarp augintojų su tikslu išsaugoti augalų genetinius išteklius.


2018-02-26 užklausus ar ŽŪM galėtų parengti ŽŪM tenkinantį Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo projektą iki kovo 9 d. planuojamo susitikimo su ŽŪ ministru gavau tokį atsaką:

Įvertinę Jūsų pastabas ir siūlymus dėl LR Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo, teikiame patikslintas Įstatymo projekto nuostatas dėl tiekimo rinkai sąvokos praplėtimo, siekiant nustatyti kas nėra tiekimas rinkai. Platinimo sąvokos nevartojame, kadangi ji dubliuotų tiekimo rinkai sąvoką. Mūsų manymu toks Įstatymo pakeitimas pilnai suteiktų Jums galimybę perduoti( keistis) neatlygintinai sėklą . Detalesnis reglamentavimas ( kuriomis augalų rūšimis galėsite perduoti (mainytis) , kokiais kiekiais ir t. t. ) bus nustatytas Žemės ūkio ministro įsakymu. Jeigu pritartumėte mūsų siūlomam Įstatymo pakeitimui, teiktume jį derinimui ir lygiagrečiai galėtume rengti (aptarus su Jumis) Įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.


2018-01-15. atsakydamas į ministerijos siūlytą Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo projektą, pateikiau šias pastabas:

Pastabos:

1) Asmenų, besikeičiančių sėkla be komercinės naudos, registravimas, kaip augalų kolekcijų savininkus, yra netikslingas remiantis kitų ES šalių (Austrija, Danija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Latvija, Rumunija) praktika. Registravimo procedūra apsunkintų tiek asmenis, besikeičiančius sėkla, tiek ir Žemės ūkio ministerijos institucijas ir neigiamai paveiktų žemės ūkio, sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų genetinių išteklių ir jų įvairovės saugojimą ir puoselėjimą, su šių augalų senomis veislėmis susijusį kultūrinį paveldą ir kitus teigiamus su augalų įvairovės didėjimu ir naudojimu susijusius maisto saugumo, osekologinius, socialinius, ekonominius, visuomenės sveikatos ir kultūrinius aspektus. Šiai registravimo tvarkai užtikrinti galimai prireiktų ženklių Žemės ūkio ministerijos žmogiškųjų ir finansinių išteklių.

2) Eliminuotas sėklų dovanojimas, kurio įgalinimas yra svarbus, kad asmenims, neturintiems keičiamų sėklų, būtų galima jų padovanoti ar kad, pavyzdžiui, būtų galima rinkti liaudies selekcijos augalų sėklas paveldosauginių ekspedicijų metu. Siūloma frazė „keitimasis sėkla” prašosi apibrėžties.

3) Neatsižvelgta į siūlymus įgalinti liaudies selekcijos, vietinių, rajonuotų, paveldo, senų augalų rūšių, populiacijų ir veislių, kurios nėra įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį daržovių rūšių veislių katalogą ir kurioms nėra taikoma veislės teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos platinimą nekomerciniais tikslais ir prekybą mažu masteliu.

4) Būtų žengta atgal Žemės ūkio ministro 2017-10-24 rašto nr. 3IN-1491 (8.1E) teiginiui: „daržininkai mėgėjai savo išaugintą dauginamąją medžiagą savo reikmėms gali auginti, dovanoti, mainytis“.

Atsižvelgiant į Jūsų siūlymą, siūlau šiuos LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 8 ir 9 dalies pakeitimus:

8. Dauginamosios medžiagos tiekėjas – fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jos padaliniai, dauginantys dauginamąją medžiagą ar užsakantys dauginti pagal dauginimo sutartį ar fasuojantys, perfasuojantys, įvežantys į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą ir tiekiantys ją rinkai bei platinantys dauginamąją medžiagą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.
9. Dauginamosios medžiagos tiekimas rinkai – dauginamosios medžiagos pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims komerciniais tikslais. Dauginamosios medžiagos tiekimu rinkai nelaikomi šie veiksmai:
1) tiekimas kontrolės institucijoms oficialiems tyrimams atlikti;
2) tiekimas paslaugų teikėjams, kad jas perdirbtų ar sufasuotų, numatant, kad paslaugų teikėjas neįgyja teisių į dauginamąją medžiagą;
3) tiekimas paslaugų teikėjams turint tikslą išauginti tam tikrą žemės ūkio žaliavą pramonei ar išauginti dauginamąją medžiagą tolesniam dauginimui. Šiuo atveju turi būti užtikrinta, kad paslaugų teikėjas neįgis teisės į patiektą dauginamąją medžiagą ar į gautą derlių;
4) dauginamosios medžiagos platinimas kolekciniais tikslais, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

Pagrindimas:

Pritarus LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 9 dalies pakeitimui būtų įgalintas augalų sėklos platinimas nesiekiant komercinių tikslų. Poįstatyminių teisės aktų pakeitimuose būtų detalizuotas javų, pašarinių, aliejinių ir pluošinių augalų, daržovių, gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos platinimo nekomerciniais tikslais įgalinimas bei esant poreikiui galėtų būti nustatytos nekomerciniais tikslais platinamos sėklos kategorijos ir kiekio apribojimai.

Pritarus LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 9 dalies papildymui 4 punktu, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka būtų sudaromas augalų kolekcininkų sąrašas, kuriame būtų registruojami augalų kolekcijos savininkai, kurie galėtų platinti (dovanoti, mainytis ir prekiauti) kolekcinių rūšių, populiacijų ir veislių sėklas tretiems asmenims kolekciniais tikslais bei tvarkoje būtų įvesta kolekcinių augalų rūšių, populiacijų ir veislių apibrėžtis ir nustatyti sėklos kiekių ir ženklinimo reikalavimai.


2018-01-11 Žemės ūkio ministerijos atstovas pateikė LR Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo projekto variantą ir jo pagrindimą su kvietimu teikti pastabas:

atsižvelgiant į sėklos mainų įteisinimo poreikį, siūlome pakeisti LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 8 ir 9 dalis:

„8. Dauginamosios medžiagos tiekėjas – fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jos padaliniai, dauginantys dauginamąją medžiagą ar užsakantys dauginti pagal dauginimo sutartį ar fasuojantys, perfasuojantys, įvežantys į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą ir tiekiantys ją rinkai bei platinantys dauginamąją medžiagą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

  1. Dauginamosios medžiagos tiekimas rinkai – dauginamosios medžiagos pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims. Dauginamosios medžiagos tiekimu rinkai nelaikomi šie veiksmai:

1) tiekimas kontrolės institucijoms oficialiems tyrimams atlikti;

2) tiekimas paslaugų teikėjams, kad jas perdirbtų ar sufasuotų, numatant, kad paslaugų teikėjas neįgyja teisių į dauginamąją medžiagą;

3) tiekimas paslaugų teikėjams turint tikslą išauginti tam tikrą žemės ūkio žaliavą pramonei ar išauginti dauginamąją medžiagą tolesniam dauginimui. Šiuo atveju turi būti užtikrinta, kad paslaugų teikėjas neįgis teisės į patiektą dauginamąją medžiagą ar į gautą derlių;

4) keitimasis sėkla kolekciniais tikslais, nesiekiant komercinės naudos, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

 

Pagrindimas: siūlome LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 9 dalį papildyti 4 punktu dėl keitimosi sėkla tik kolekciniai tikslais, nes Privalomųjų rinkai tiekiamos sėklos kokybės reikalavimų aprašais nustatomi reikalavimai saugotinoms javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių ir daržovių veislėms (vietinės arba išsaugotinos in situ javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių ir daržovių veislės), kurioms gresia genetinė erozija ir kurios genetinius išteklius būtina išsaugoti. Taip pat nustatomi kilmės rajonai, kuriuose vietinės arba išsaugotinos in situ daržovių veislės buvo ilgai auginamos ir prie kurio sąlygų jos yra natūraliai prisitaikiusi.

Pritarus LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 9 dalies papildymui 4 punktu, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka būtų sudaromas augalų kolekcininkų sąrašas, kuriame būtų registruojami augalų kolekcijos savininkai, kurie galėtų keistis augalų rūšių ir veislių sėklomis su kitais augalų kolekcijos savininkais bei tvarkoje būtų nustatyti tokių sėklos kiekių ir ženklinimo reikalavimai.


2018-01-02 Žemės ūkio ministerijai išsiunčiau siūlomą augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo projektą su aiškinamuoju raštu.


2017-12-05 Seimo rūmuose vykusiame susirinkime iniciatyvinė grupė žemės ūkio ministrui, seimo nariams, žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovams išreiškė poreikį įteisinti laisvesnį augalų dauginamosios medžiagos platinimą.

Šiame susirinkime seime iš iniciatyvinės grupės pusės dalyvavo: prof. Antanas Svirskis, dr. Rasa Karklelienė, Rasa Čirienė, Gražvydas Jegelevičius, Donata Svirnelytė-Račkauskienė, Karolis Skirkus, Edmundas Ščerbina ir aš, Algirdas Švanys.

Susirinkimas organizuotas seimo nario Tomo Tomilino pagalba. Pastabomis bei atėjimu į šį susirinkimą idėją taip pat palaikė Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, seimo nariai Andriejus Stančikas, Kęstutis Mažeika, Mindaugas Puidokas ir Virginija Vingrienė.

Susirinkime įpareigota ŽŪM parengti teisės aktų pakeitimo projektą įteisinantį sėklų mainus.


Susibūrus bendraminčių grupei parengėme keletą Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo projektų, kurie įteisintų mėgėjiškų sėklų platinimą nesiekiant komercinių tikslų.

1. Papildyti 2 straipsnio 9 dalį nauju 4 papunkčiu:

„4) Dauginamosios medžiagos, kuriai nėra suteikta veislės teisinė apsauga, platinimas nesiekiant komercinių tikslų.”

arba

pakeisti LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 9 dalį:

9. Dauginamosios medžiagos tiekimas rinkai – dauginamosios medžiagos pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims komercinais tikslais. Dauginamosios medžiagos tiekimu rinkai nelaikomi šie veiksmai:

1) tiekimas kontrolės institucijoms oficialiems tyrimams atlikti;

2) tiekimas paslaugų teikėjams, kad jas perdirbtų, supakuotų ar sufasuotų, numatant, kad paslaugų teikėjas neįgyja teisių į dauginamąją medžiagą;

3) tiekimas paslaugų teikėjams turint tikslą išauginti tam tikrą žemės ūkio žaliavą pramonei ar išauginti dauginamąją medžiagą tolesniam dauginimui. Šiuo atveju turi būti užtikrinta, kad paslaugų teikėjas neįgis teisės į patiektą dauginamąją medžiagą ar į gautą derlių.


2017 birželio mėn.  Susitikime su ŽŪ ministru Broniumi Markausku  viešame susitikime Doviluose paklausiau dėl galimybės sodininkams mėgėjams mainytis savo sėklomis ir rengti sėklų mainus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *