Kas trukdo kurti Meilei palankią aplinką?

 

Tiesa dalykas prasmingas, tačiau šurmulingoje kasdienybėje būna pasimetu, susimakaluoju kas svarbu, kas ne, kame tiesa, o kur melas, kame prasmė.  Šiame juodraštiniame skyrelyje mažai sugrumulioti radiniai, mintys, nuorodos praplėtusios mano suvokimą.

 


Vartotojiškumas. Atitolimas nuo amtos


Telegonija

PDF knyga – Kita seksualinės revoliucijos pusė


Kaip padėt Vyrui tapti Dievu?


Lisa Citore – Vyrui: „Mylėk Moterį“

Masinė medija


Tautinis identitetas ir istorinė sumaištis

Mūsų protėviai – Vedrusų tauta


Keliavimas

Ko ieškai keliaunike? Kas žingsnis vis prarandi.

Pasaka „Du broliai” iš Vladimiro Megre ketvirtos knygos „Sutvėrimas”


Vyriškumo prapultis vyruose

 


Moters įvaizdžio kūrimas reklamose ir kuriamas iškreiptas jos vaidmuo visuomenėje


Apie vyruose siekiamą ir pasiekiamą


Priklausomybės

Apie priklausomybes alkoholiui, pornografijai

Apie priklausomybę pornografijai ir jos gydymą – Your brain on porn

Apie priklausomybę meilės romanų skaitymui ir jos gydymą – addiction.com

Mėsos vartojimo ir meilės buvimo atgalinis ryšys (ištrauka iš Vladimiro Megre knygos “Meilės apeigos” II dalis (rusų k.) 57 psl.


Apie sekso (t.y.  vyro ir moters lytinių santykių abipusiam smagumui apturėti be nuoširdaus ir tyro siekio sukurti naują gyvybę) žala (ištrauka iš Vladimiro Megre knygos”Anastasija”) (lietuvių k.) 78 psl.


Susilaikymo nauda vyrams


Lytinis švietimas

Apie lytinio švietimo žalą Irina Medvedeva, Visuomeninio demografinio saugumo instituto direktorė: “baisiausia intymios gėdos griovime yra tai, kad, pasakojant jaunimui apie saugų seksą, jie stumiami patenkinti seksualinį interesą, tuo pažeminant šeimyninių-santuokinių santykių vertę, o jie ir yra pagrindinis normalios psichikos statybos elementas”. Visas straipsnis – Отсутствие интимного стыда – признак шизофрении

Dokumentinis filmas „Karas prieš vaikus“ – apie lytinį švietimą paremtą komerciniu interesu išsiugdyti “vartotoją”, sudominti vaikus seksualiniais santykiais ir pakeisti prigimtinę lytiškumo sampratą


Visuomenės valdymas

Visuomenės saugumo koncepcija: “skaldyk ir valdyk” pakeisti į “vienytis ir kurti”

https://my.mail.ru/mail/99supper/video/22/714.html

Prano Valicko į lietuvių k. versta ištrauka iš K. P. Petrovo knygos “Žmonijos valdymo arba globalizacijos paslaptys” apie alkoholį.


Religijos

Gyvenimo prasmės apibrėžtis įvairiose religijose pagal Filosofijos žodyną, (1975 m.) – tikinčiųjų skaičius:

Kriškščionybė – pasiruošti amžinam pomirtiniam gyvenimui. – 2.4 mlrd.

Islamas – būti kantriems, paklusti Alachui, rojaus palaima pomirtiniame gyvenime. 1.9 mlrd.

Hinduizmas – išsivaduoti iš reinkarnacijų rato (samsaros) ir patekti į amžinąją būtį. 1.1 mlrd.

Budizmas – pasitraukti nuo gyvenimo, nugrimzti į Nirvaną (nušvitimą) 0.5 mlrd.

Konfucionizmas (Daoizmas) – žmogaus likimą lemia “dangus”. 0.2 mlrd.


Giminėje gyvuojanti nesėkminga patirtis – Rodologija

Володар Иванов и Марина Олеговна

О мужском и женском


Mitas apie žmogaus CO2 išmetimų sąlygotą klimato kaitą:

2009 m. surengiau grupelės lietuvių aktyvistų kelionę į Kopenhagoje vykusią JT klimato kaitos konferenciją. Tačiau susižažinus su astrofiziko Piers Corbyn pateiktais argumentais weatheraction.com,   mano nuomonė pakito. Ilgalaikiai CO2 ir temperatūros skyravimų grafikai rodo CO2 kiekio didėjimo atsilikimą laike, kas rodo, kad CO2 yra šiltėjimo pasekmė, bet ne priežastis.


Teorijos-tyrimai praplečiantys materialistinį mokslą

 

Jono Gervės  evoliucijos teorija [1]

A. G. Gurvičiaus morfogenetinių laukų teorija

P. P. Gariajievo banginės genetikos tyrimai

G. I. Šipovo ir A. E. Akimovo informaciniai, torsioniniai laukai

Ruperto Šeldreiko  (angl. Rupert Sheldrake) morfogenetinio lauko teorija ir telepatijos eksperimentai [1]

Vladimiro Vernadskio noosferos samprata

Kimas Ivanovičius Šilinas (Шилин К.И.) Ekosofijos samprata

Kitokia biologija – skyrelis iš knygos (angl. Tom Bearden “AIDS – BIOLOGICAL WARFARE “) “AIDS – biologinis ginklas”

Vlailio Kaznačiajevo (rus. Казначеев, Влаиль Петрович) bandymai su gyvybės sąveika per didelius atstumus, telepatija.


Olego Stanislavovičiaus Titorenko plakatai:

 • Pasaulėžiūros tipo informacija, tai metodologija, kurią įsisavindami žmonės kuria — asmeniškai ir bendrai — savo «standartinius automatizmus(stereotipus)», kurių pagalba atpažįsta atskirus procesus Visatos visumoje bei pilnatvėje ir savo suvokimo lygmenyje nustato hierarchinę tų procesų tvarką bendroje tarpusavio sąrangoje. Ji yra mąstymo kultūros bei pilnutinės valdymo veiklos pagrindas, apimantis ir vidinį visuomenės visapusišką valdymą tiek regiono ribose, tiek ir visuotiniu(globaliu) mastu.

 • Metraštinio, chronologinio tipo informacija sukaupta visose Kultūros bei Žinių srityse. Ji leidžia matyti vykstančių procesų kryptį ir palyginti vieną su kita atskiras bendros Kultūros sritis bei Žinių sritis. Žmogui, turinčiam Pasaulio sandarą atitinkančią pasaulėžiūrą, grįstą saiko jausmu, ji leidžia išskirti atskirus procesus, perleidžiant «chaotišką» faktų bei reiškinių srautą per pasaulėžiūros «sietą» — subjektyvų žmogaus supratimo matą. (Šiame kontekste kultūra suprantama kaip visa informacija kartų kaitoje perduodama ne genetiniu būdu).

 • Faktų-aprašomojo tipo informaciją: atskirų procesų bei jų tarpusavio ryšių apibūdinimas — trečiojo prioriteto informacijos esmė. Prioriteto, kuriam priklauso religinių kultų mokymai, pasaulietinės ideologijos, technologijos ir visų mokslo sričių faktologija.

 • Ekonominiai procesai, kaip poveikio priemonė pavaldi grynai informacinėms poveikio priemonėms per finansus (pinigus), kurie yra apibendrinta ekonominio pobūdžio informacijos rūšis.

 • Genocido priemonės, žalojančios ne tik dabar gyvenančias, bet ir būsimąsias kartas, naikinančios genetiškai sąlygojamą potencialą būtiną įsisavinti bei vystyti protėvių kultūrinį palikimą: branduolinis šantažas — panaudojimo grėsmė; alkoholinis, tabako ir kitas narkotinis genocidas, maisto priedai, visi ekologiniai taršos šaltiniai, kai kurie medikamentai — realiai naudojami; «genų inžinerija» ir «biotechnologijos» — potencialus pavojus.

 • Kitos poveikio priemonės, pagrindinai jėgos poveikio – ginklai, įprasta šio žodžio prasme žudantys bei žalojantys žmones, griaunantys bei naikinantys materialius-techninius civilizacijos objektus, daiktinius kultūros paminklus bei jų dvasios nešėjus.


Mes laisvi Dievo vaikai ir niekas neturi teisės su mumis elgtis kaip su vergais! Mano Dievas nevadino manęs vergu!

Žmogaus paskirtis – vykdyti Dievo valią žemėje ir tobulinti pasaulį, kuriame gyvena santaikoje su Dievu. Todėl žmogui reikia pažinti Dievo kūriniją – gamtą ir gimtinę. Žmonės turi kurti harmoningą, gražią aplinką planetoje, pasaulyje drauge su Dievu.

LaiSVų Dievo Vaikų VALDymo ir VISTimosi Programa

paSAULiežiūRA, Ratas, vasaRA, Rasos, Rambinas Ramybė, pRAeitis, Мƒ-ра

 1. PaSAULieŽIūRA – GYVenimo ŽINojimas ir perDAVimas ŽINIŲ Liaudžiai. „Mes – Laisvi Dievo Vaikai!“ – rašė ŽEMaičiai Vytautui. Mes Žmonės-Dievai patis kūriame savo VISTimosi ProgRAma, per PaSAULieDARos Diesnių SuvOKIMą.

 2.  Chronologinė-ezoterinė analizė. VISTimosi dabartinės civilizacijos. Ryšis su pasiekmėmis. Nėra atsitiktinumų – bet koks atsitiktinumas – tai tik nesuprastas, nepamatytas DIESNingumas (Мƒ-ра). Iš P-Raeities Tavo Sūnus te stypribė semia! O mūsų pRAeitis – Vedų-RAsų civilizacija.

 3. Ideologija – Gyvenimas DARnoje su Supančių mus PaSAULiu. GYVenimas DARnoje su Gamta (o Gamta – tai Dievo-Kurėjo Mintis), su aplinkiniais žmonėmis, su pačių savimi. Nebuk vergas ir neturėk vargų.

 4. «ОтСУТствие» – Parazitavimo nebbuvimas, S1-ŽINingi santikiai tarp žmonių ekonokikoje ir kitose srytise (žmonės – liaudis – bendromenė taikiai mąstančių Kūrėjų-Su-Tverėjų)

 5. S-VEIKas GYVenimo būdas. Sveikame kune – s-VEIKa Siela (Сила). Mūsų Protievių iš Vedų-Rasų Didingos Civilizacijos siela, Žmonių-Dievų siela. Narkotikai (tame tarpe ir alkoholis, tabakas) žudo genetinę tautos atmintį. Fiziškai ir psichiškai s-VEIKa liaudis, didelės stipros šeimos. Ryšys (не связь, а память о ) mažiausiai tarp 7 kartas – (proprosenelis, prosenelis, senelis, tėvas – asmuo – sūnus, anukas, proanukis). Gyvenimas GAmtoje, giminės sodybose, kaimo bendruomenėje, kur tik ir galimma užauginti s-VEIKus protingus, stiprus Vaikus-Dievus.

 6. D-RAugistė tarp visų Žmonių, visame PaSAULyje. Taiks – Darna šeimpoje, valtybėjė, pasaulyjė tarp visų tautų.


  Lietuvos okupacija

  Daugelis žmonių nori gelbėti Lietuvą nuo išnykimo, bet vien gerų norų per mažai. Kaip sakoma : “Gerais norais kelias į pragarą grįstas”. Reikia turėti ir žinių. Neturėdami žinių neiškepsi nei duonos ar pyrago, nepastatysi namo, nesuremontuosi mašinos, nerasi net grybų miške!

  O valdyti valstybę, kaip paaiškėjo, žinių nereikia iš vis, nes kol kas nepavyko rasti nei vieno politiko Lietuvoje, kuris aiškiai suvoktų:

  1. kas yra valdymas?

  2.kokios valdžios yra aukštesnės nei įstatymų leidžiamoji – Seimas?

  3. kokiais lygiais (prioritetais) vyksta žmonijos valdymas ir kiek tų valdymo prioritetų iš vis yra?

  Man 16 metų, esu mokinė. Man nusibodo klausytis, kaip per visokias konferencijas, televizijos ir radio laidas suaugę žmonės kalba apie niekus, norėdami gelbėti Lietuvą.

  1. Pirma, noriu paaiškinti kas yra valdymas. Tai yra paprasčiausias informacijos perdavimas. Ir kokią informaciją (žinias) perdavėte (ar prasmingą, ar kvailą), tokį valdymą padarėte to asmens (ar tų asmenų) atžvilgiu, kuriems perdavėte žinias.

  Pvz.: per “Lietuvos” informacinius šaltinius liejasi tik melas – kvaila informacija. Kvaila informacija – kvailas Lietuvos valdymas. Rezultatas : sugriauta Lietuva. Elementaru, ponai. O profesoriai ir akademikai mąsto : “Ką daryti?”

  2. Antra, kokios valdžios stovi aukščiau įstatymų leidžiamosios (Seimo)? Iš visiems žinomų valdžių aukščiausia skaitosi įstatymų leidžiamoji (Seimas), kuri kuria įstatymus. Toliau eina įstatymų vykdančioji – Vyriausybė, 2 kuri tuos įstatymus įgyvendinama. O trečioji – teismai prižiūri, kontroliuoja, kad visas gyvenimas žmonių eitų palei priimtus įstatymus.

  Bet aukščiau Seimo (Parlamento) yra Ideologinė Valdžia. Kokia valstybėje ideologija – tokie bus ir jos įstatymai. Pvz.: Islamo valstybėse palei jų ideologiją gali būti daugpatystė. Pas jų ir įstatymai, leidžiantis turėti vyrui iki 4 žmonų. Vakarų valstybėse yra krikščionybės ideologija, kuri skelbia vienpatystė. Rezultatas: įstatymiškai daugpatystė draudžiama.

  Įsivaizduojame mūsų protėvių gyvenimą, kurių ideologija – darnus gyvenimas su supančiu mus pasauliu. Tokioje ideologijoje iš vis ne būtų klausimo: ar leisti “Ševronui” sprogdinti ir nuodyti mūsų Žemę ir Vandenį, o per juos – ir Žmones. O dabartinėje Europoje, Amerikoje, kurių ideologija – liberkapitalizmas sprendžiamas “pagrindinis” klausimas – kiek pinigų gausime?

  Matot, ideologiją diktuoja įstatymus, o ne atvirkščiai. Aukščiau ideologinės yra koncepcinė valdžia, kuri ir formuoja visą žmonijos valdymo koncepciją. Ši koncepcinė valdžia (KV) suformavo biblinė koncepciją, kuri yra vergvaldinė. Viršuje KV – vergvaldžiai, žemiau “elitas” – prižiūrėtojai, apačioje minia – vergai. Kad žmonės nematytų šitos vergvaldinės santvarkos, sukurtos įvairios ideologijos. Bet visos jos pagamintos toje pačioje laboratorijoje – KV. Ideologijos sukurtos KV tam, kad aprengtų vergvaldinę biblinę koncepciją į patrauklias žmonėms formas – apvalkalus. Pvz.: dabartinė liberaldemokratinė ideologija lyg blizgantis popiergalis, į kurį suvyniota vergvaldinė Vakarų Civilizacija.

  Jai politikas nevartoja savo leksikoje žodžių “Koncepcinė valdžia”, tai reiškia, kad jisai iš vis nesusigaudo kas vyksta politikoje.

  3. Koncepcinė valdžia (KV) sukūrė 6 valdymo prioritetus (6 valdymo lygius).

  Žinios apie tai mums yra perduotas pasekoje “Kosčėjaus mirtis”, kurioje mūsų protėviai paaiškina, ką mes turime daryti, kad išsilaisvintume iš vergovės.

  KV sukūrė pirma karines pajėgas, kad karo pagalba užgrobtų valdžią. Pirmą eksperimentą jie padarė Senovės Egipte. Karinis prioritetas – silpniausias, bet okupuoti šalį su jo pagalba galima greičiausiai. Tik valdymas yra labai nestabilus, nes matosi okupacija. Tada KV sukūrė stipresnius ginklus, kad pavergti žmoniją ir pavadino juos : “Kultūrinis bendradarbiavimas”. Kartu su kariniu prioritetu jie ir sudaro 6 lygių valdymo sistemą:

  Dabar pažiūrim šitą valdymo sistemą Lietuvos atžvilgiu. Per karinį prioritetą mes okupuoti JAV – NATO. Per genocido ginklus taip pat okupuoti esam, nes mūsų protėviai narkotikų nevartodavo, o dabar jau vaikai vaikšto su alkoholiu ir cigaretėmis.

  Ekonomiškai esam taip pat okupuoti, nes neturime savo valiutos ir esam paskolinti Vakarų bankininkams.

  Ideologiniu lygmeniu taip pat turim pilną okupaciją, nes įbrukta mums iš Vakarų liberalkapitalistinė ideologija neturi niekuo bendro su mūsų tikrąja ideologija – darnus gyvenimas su supančiu mus Pasauliu (t.y. su gamta, su aplinkiniais žmonėmis, su pačiu savimi).

  Istorija mums parašyta taip pat palei užkariautojų – kryžiuočių kronikas. Ne va viskas mūsų istorija prasideda tik su katalikybės įvedimu, o iki tol mes ant medžių sėdėjom ir akmenį graužėm. Ir tolimesnė chronologija sukurta ir atredaguota masonų. O apie mūsų tikrąją gražiąja praeitį – Vedų – Rasų (Lietuvių) kultūrą nėra nei žodžio. Mūsų pergalės nutylėjimas, slėpimas, iškreipimas, o pralaimėjimai paverčiami šventėmis. Pvz.: Mindaugo karūnavimas, per kurį Mindaugas tapo Romos Popiežiaus vasalu, turėjo atiduoti kryžiuočių ordinui Prūsiją, Žemaitėją su Kaunu, o po savo mirties ir visą Lietuvą ( dabartinę Baltarusiją) ir Rusiją. Tas pats su Naująja mūsų istorija. Mus kvailina, kad Lietuva yra laisva ir nepriklausoma, o iš tikrųjų visi įsakymai duodami iš Briuselio ir Vašingtono, per JAV ambasadą.

  Pasaulėžiūriniu lygiu mes padaryti vergais, o tikroji mūsų pasaulėžiūra – Laisvi Dievo Vaikai. Reiškia kūrėjai, savo gyvenimo šeimininkai.

  Tai va, mielieji, neturėdami žinių, mes net nematome, kad esame 6 kart vergai, 6 kart Vakarų kolonija.

  Linkime visiems prabusti.


Vardas:
– būtų sudarytas iš prasmingų raidžių derinių.
– keltų gražius jausmus, būtų savas, mielas ir visiems artimas dūšiai.
– įgalintų skaitytojus lengvai vienas kitą atpažinti, jame būtų bet kokia kalba atpažįstami V. Megre knygų raktažodžiai-vaizdiniai.
– kad savyje neštų mūsų tikslus: įkvėptų tiesoje, džiaugsme, meilėje kurti visuotiną gerovę, atkurti mūsų protėvių kultūrą, kelti suvokimą, puoselėti amžinas vertybes, tyrą orą, vandenį, žydinčios gamtos grožį, t.y. tobulinti gyvenamąją aplinką.
– būtų skambus, trumpas, lengvai prisimenamas


 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.