Te mūs liaudies augalai turi teisę plist laisvai

2017 m. gruodžio 5 d. seimo rūmuose sukviestame susirinkime iniciatyvinė grupė žemės ūkio ministrui, seimo nariams, žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovams  išreiškė poreikį įteisinti laisvesnį augalų dauginamosios medžiagos platinimą.

Šiame susirinkime seime iš iniciatyvinės grupės pusės dalyvavo: prof. Antanas Svirskis, dr. Rasa Karklelienė, Rasa Čirienė, Gražvydas Jegelevičius,  Donata Svirnelytė-Račkauskienė, Karolis Skirkus, Edmundas Ščerbina ir aš, Algirdas Švanys.

Susirinkimas organizuotas seimo nario Tomo Tomilino pagalba. Pastabomis bei atėjimu į šį susirinkimą idėją taip pat palaikė Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, seimo nariai Andriejus Stančikas, Kęstutis Mažeika, Mindaugas Puidokas ir Virginija Vingrienė.

Su Žemės ūkio ministerijai mano pateiktu augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo projektu ir aiškinamuoju raštu galima susipažinti.


2018 m. sausio 11 d. Žemės ūkio ministerijos atstovas pateikė LR Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo projekto variantą ir jo pagrindimą su kvietimu teikti pastabas:

atsižvelgiant į sėklos mainų įteisinimo poreikį, siūlome pakeisti LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 8 ir 9 dalis:

„8. Dauginamosios medžiagos tiekėjas – fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jos padaliniai, dauginantys dauginamąją medžiagą ar užsakantys dauginti pagal dauginimo sutartį ar fasuojantys, perfasuojantys, įvežantys į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą ir tiekiantys ją rinkai bei platinantys dauginamąją medžiagą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

  1. Dauginamosios medžiagos tiekimas rinkai – dauginamosios medžiagos pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims. Dauginamosios medžiagos tiekimu rinkai nelaikomi šie veiksmai:

1) tiekimas kontrolės institucijoms oficialiems tyrimams atlikti;

2) tiekimas paslaugų teikėjams, kad jas perdirbtų ar sufasuotų, numatant, kad paslaugų teikėjas neįgyja teisių į dauginamąją medžiagą;

3) tiekimas paslaugų teikėjams turint tikslą išauginti tam tikrą žemės ūkio žaliavą pramonei ar išauginti dauginamąją medžiagą tolesniam dauginimui. Šiuo atveju turi būti užtikrinta, kad paslaugų teikėjas neįgis teisės į patiektą dauginamąją medžiagą ar į gautą derlių;

4) keitimasis sėkla kolekciniais tikslais, nesiekiant komercinės naudos, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

 

Pagrindimas: siūlome LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 9 dalį papildyti 4 punktu dėl keitimosi sėkla tik kolekciniai tikslais, nes Privalomųjų rinkai tiekiamos sėklos kokybės reikalavimų aprašais nustatomi reikalavimai saugotinoms javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių ir daržovių veislėms (vietinės arba išsaugotinos in situ javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių ir daržovių veislės), kurioms gresia genetinė erozija ir kurios genetinius išteklius būtina išsaugoti. Taip pat nustatomi kilmės rajonai, kuriuose vietinės arba išsaugotinos in situ daržovių veislės buvo ilgai auginamos ir prie kurio sąlygų jos yra natūraliai prisitaikiusi.

Pritarus LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 9 dalies papildymui 4 punktu, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka būtų sudaromas augalų kolekcininkų sąrašas, kuriame būtų registruojami augalų kolekcijos savininkai, kurie galėtų keistis augalų rūšių ir veislių sėklomis su kitais augalų kolekcijos savininkais bei tvarkoje būtų nustatyti tokių sėklos kiekių ir ženklinimo reikalavimai.


2018 m. sausio 15 d. atsakydamas į ministerijos siūlytą Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo projektą, pateikiau šias pastabas:

Pastabos:

1) Asmenų, besikeičiančių sėkla be komercinės naudos, registravimas, kaip augalų kolekcijų savininkus, yra netikslingas remiantis kitų ES šalių (Austrija, Danija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Latvija, Rumunija) praktika. Registravimo procedūra apsunkintų tiek asmenis, besikeičiančius sėkla, tiek ir Žemės ūkio ministerijos institucijas ir neigiamai paveiktų žemės ūkio, sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų genetinių išteklių ir jų įvairovės saugojimą ir puoselėjimą, su šių augalų senomis veislėmis susijusį kultūrinį paveldą ir kitus teigiamus su augalų įvairovės didėjimu ir naudojimu susijusius maisto saugumo, ekologinius, socialinius, ekonominius, visuomenės sveikatos ir kultūrinius aspektus. Šiai registravimo tvarkai užtikrinti galimai prireiktų ženklių Žemės ūkio ministerijos žmogiškųjų ir finansinių išteklių.

2) Eliminuotas sėklų dovanojimas, kurio įgalinimas yra svarbus, kad asmenims, neturintiems keičiamų sėklų, būtų galima jų padovanoti ar kad, pavyzdžiui, būtų galima rinkti liaudies selekcijos augalų sėklas paveldosauginių ekspedicijų metu. Siūloma frazė „keitimasis sėkla” prašosi apibrėžties.

3) Neatsižvelgta į siūlymus įgalinti liaudies selekcijos, vietinių, rajonuotų, paveldo, senų augalų rūšių, populiacijų ir veislių, kurios nėra įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį daržovių rūšių veislių katalogą ir kurioms nėra taikoma veislės teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos platinimą nekomerciniais tikslais ir prekybą mažu masteliu.

4) Būtų žengta atgal Žemės ūkio ministro 2017-10-24 rašto nr. 3IN-1491 (8.1E) teiginiui: „daržininkai mėgėjai savo išaugintą dauginamąją medžiagą savo reikmėms gali auginti, dovanoti, mainytis“.

Atsižvelgiant į Jūsų siūlymą, siūlau šiuos LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 8 ir 9 dalies pakeitimus:

8. Dauginamosios medžiagos tiekėjas – fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jos padaliniai, dauginantys dauginamąją medžiagą ar užsakantys dauginti pagal dauginimo sutartį ar fasuojantys, perfasuojantys, įvežantys į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą ir tiekiantys ją rinkai bei platinantys dauginamąją medžiagą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.
9. Dauginamosios medžiagos tiekimas rinkai – dauginamosios medžiagos pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims komerciniais tikslais. Dauginamosios medžiagos tiekimu rinkai nelaikomi šie veiksmai:
1) tiekimas kontrolės institucijoms oficialiems tyrimams atlikti;
2) tiekimas paslaugų teikėjams, kad jas perdirbtų ar sufasuotų, numatant, kad paslaugų teikėjas neįgyja teisių į dauginamąją medžiagą;
3) tiekimas paslaugų teikėjams turint tikslą išauginti tam tikrą žemės ūkio žaliavą pramonei ar išauginti dauginamąją medžiagą tolesniam dauginimui. Šiuo atveju turi būti užtikrinta, kad paslaugų teikėjas neįgis teisės į patiektą dauginamąją medžiagą ar į gautą derlių;
4) dauginamosios medžiagos platinimas kolekciniais tikslais, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

Pagrindimas:

Pritarus LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 9 dalies pakeitimui būtų įgalintas augalų sėklos platinimas nesiekiant komercinių tikslų. Poįstatyminių teisės aktų pakeitimuose būtų detalizuotas javų, pašarinių, aliejinių ir pluošinių augalų, daržovių, gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos platinimo nekomerciniais tikslais įgalinimas bei esant poreikiui galėtų būti nustatytos nekomerciniais tikslais platinamos sėklos kategorijos ir kiekio apribojimai.

Pritarus LR Augalų sėklininkystės įstatymo 2 straipsnio 9 dalies papildymui 4 punktu, Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka būtų sudaromas augalų kolekcininkų sąrašas, kuriame būtų registruojami augalų kolekcijos savininkai, kurie galėtų platinti (dovanoti, mainytis ir prekiauti) kolekcinių rūšių, populiacijų ir veislių sėklas tretiems asmenims kolekciniais tikslais bei tvarkoje būtų įvesta kolekcinių augalų rūšių, populiacijų ir veislių apibrėžtis ir nustatyti sėklos kiekių ir ženklinimo reikalavima

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *